Adoptiezorg zowel als Jeugdzorg faalt en is gevaarlijk:

Adoptiezorg faalt bij (Bureau) jeugdzorg:

Wetenschappelijke onderbouwing dat BJZ de kennis niet matcht bij de case:

Uit ‘Keeping the Promise’ door S.L. Smith van het E.B. Donaldson Adoption Institute, 2010, een heel groot onderzoek, blijkt dat het advies van professor dr. R.A.C. Hoksbergen uit 2000 om tot de oprichting van een stichting IBAP te komen voor de doelgroep (te onderzoeken) hechtingsgestoorde, pleeg- en adoptie-kinderen geheel juist was. Geheel in lijn met het Haags Adoptieverdrag (preambule) en kinderrechten IVRK artikel 24. Keeping the Promise . De ‘reguliere jeugdzorg’ matcht de kennis niet bij de hulpvraag, op diagnostisch niveau.
De huidige indicatieve en (te) wijde toegangspoort “Bureau Jeugdzorg” (BJZ) en CJG blijkt als kern-probleem niet de kennis te koppelen aan de case, de hulpvraag. Dat bleek ook uit andere onderzoeken (Onderzoeksraad voor de Veiligheid [‘Savanna’s’] en Kamercommissie Samson [seksueel misbruik onder toezicht]). – Diepergaande deskundigheid ontbreekt bij BJZ, zeker daar de eventuele gedragswetenschapper de cliënt niet ziet, en het blinde team, het kind niet ziende, beslist op de meningen van een sociaal werk(st)er. (Artikel 35 van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de jeugdzorg is als ‘alternatief’ gesteld: dus niet wettig werkzaam.)

Ook advocaten die dossiers grondig hebben bestudeert, erkennen dit probleem van speculatieve jeugdzorg als fuik, zonder diagnostisch onderzoek, slechts op meningen van een niet-universitair-geschoolde; een advocaat zoals: http://www.peterprinsen.nl/WAARHEIDSVINDING.htm .

Speculatieve jeugdzorgmethode:

BJZ kan de indicatie middels ondeskundigheid (en in harteloos geloof in de Deltamethode) leiden tot een gedwongen ‘kinderbeschermingsmaatregel‘, zijnde chantage tot verplichte hulpaanvaarding naar een verkeerd traject, dat niet past bij de hulpvraag, met als dreigement van BJZ dat, als de ouders dat niet aanvaarden, BJZ zal overgaan tot OTS (ondertoezichtstelling) en erger. – Of het blijft niet bij zo een spook-OTS, maar BJZ vraagt met enkele insinuaties een OTS aan via de Raad voor de Kinderbescherming. De ‘kinderbescherming’ doet geen ‘onderzoek’ ofwel meningen-inventarisatie over van BJZ.
U krijgt een gezinsvoogd, die zegt het beter te weten dan u die het kind kent….

Wanneer er eenmaal een OTS is, dan heeft het gezin ~60% kans op een uithuisplaatsing (UHP). Er komt veelal geen diagnostisch traject bij een toegesneden specialist. De gezinsvoogd kan goed feiten halveren, verdraaien, of ‘maken’, zijnde insinuaties die u veroordelen in consequentie. Dat leidt tot dwangmaatregelen… OTS en UHP zijn gedwongen maatregelen, en als u zich er niet aan houdt als ouders, dan komt een spook-ontheffing uit de ouderlijke macht om de hoek kijken. De ‘jeugd-zorg’ gaat u, uw gezin, bedreigen. BJZ zet u in een vals daglicht. U heeft niets meer te zeggen, want – zo zegt de gezinsvoogd – “de rechter heeft beslist”. Jaja, ‘de rechter’ die moet afgaan op de suggesties/info van de gezinsvoogd, en zelf geen gekwalificeerd psychiater of psycholoog is.

De rechter houdt het bij ‘geloof’ in ‘jeugd-zorg’, waar het woordje zorg misleidend is, omdat BJZ zelf geen zorg mag geven volgens de wet. Het kan ook ‘jeugd-hulp’ gaan heten, zonder dat er werkelijk deskundige hulp wordt geboden. (Ouders kunnen beter –voor het te laat is– zelf via de huisarts naar een specialist gaan, buiten BJZ om! En niets zeggen over deze juridiserende gang van BJZ; niets aankondigen. Verkrijg een diagnostisch rapport zwart op wit.).

Mogelijkheden beperkt:

Ouders mogen binnen (beperkte) termijnen in hoger beroep gaan, en dat is vaak aan te raden, want de ervaring leert dat beloftes bij BJZ niet veel waard zijn. Er zijn raadsheren die al door hebben dat BJZ ‘wel eens’ sjoemelt met hun inzet: —————— ——— ––––– ––
– Mr. P.A.J.Th. van Teeffelen is deeltijd raadsheer van het Hof te ’s-Hertogenbosch en plaatsvervangend voorzitter van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Hij publiceerde in (juridisch maandblad) FJR, nummer 10, 2010, op blz. 248-249. Hij somt 3 knelpunten op, die door de opbouw der stukken voor een rechtsgeleerde al een waar zoekplaatje oplevert, laat staan voor ouders:
“Voor cliënten lijkt het in een aantal situaties dan ook een gevecht tegen windmolens in plaats van dat de hulp wordt verleend, waar het allemaal om begonnen is.
Het derde knelpunt heeft betrekking op de verantwoordingsplicht van Bureau Jeugdzorg. Het bureau heeft er jegens het hof nogal eens zichtbaar moeite mee zich te verantwoorden. Dat kan gemakkelijk leiden tot irritaties over en weer. Voor het hof is het de kunst om hoffelijk te blijven, ook al heb je soms grote problemen met de wijze waarop door het bureau in het verleden is gewerkt. Doordat er soms in een jaar weinig structureel aan een bepaalde zaak is gewerkt, ontstaat in het vraaggesprek nogal eens een pijnlijke situatie. Het bureau wil dan nogal eens een houding aannemen van: ‘wij weten het beter en u begrijpt niets van ons vak.’…
[Bij BJZ] is er weinig animo tot terugplaatsing. Uiteraard krijgen we als hof regelmatig die situatie ter beoordeling en een fatsoenlijk antwoord op onze vraag naar de inspanningen die worden gedaan om het kind terug te plaatsen bij de ouders krijgen we lang niet altijd. Ouders stellen de vraag wat zij moeten doen om de kinderen weer terug thuis te krijgen en krijgen daarop geen antwoord of worden min of meer met een kluitje in het riet gestuurd. Onwillekeurig rijst dan de vraag nogal eens: ‘is het bureau er voor de cliënten of zijn de cliënten er voor het bureau?’“ (Citaten). http://www.recht.nl/vakliteratuur/auteur.html?auteur=7498

In FJR 2012, artikelnr.95, staat een artikel hoe BJZ het begrip ‘hechtingsstoornis’ misbruikt naar de rechter, zonder diagnose reeds met een pseudodiagnose komen. Diagnostische waarheidsvinding is gewenst in het belang van het kind, ook op termijn aangezien het feit dat een kind opgroeiende is, en wenselijk is behandeling met evidence-based trajecten daarna. Dat geschiedt niet in BJZ. De Bureaus jeugdzorg (ook WSJ, SGJ en Leger des Heils, LdH) lijken er voor eigen werkgelegenheid te zijn, is geopperd.

Het is zeer moeilijk voor rechters om bij beschermingsverzoeken vanuit de ‘jeugdzorg’ nog de diagnostische werkelijkheid/-waarheid te achterhalen.
Rechters kunnen wel beschikken dat er diagnostisch onderzoek moet starten (rechters mogen zelf een specialist benoemen maar dat gebeurt te zelden en laten het helaas over aan BJZ), maar BJZ kan uitstellend zeggen dat er een wachtlijst is, of zelf voor een ondeskundige zorg dragen, of suggereren dat alles opeens normaal is bij het kind in een pleegsituatie en dat de ouders maar moeten bewijzen dat zij kunnen opvoeden. Hoe doe je dat? Het is vaag, en uitstel tot terugplaatsing leidt tot schade aan de psyche van een kind door het uithuisgeplaatst-zijn. De gezinsvoogd is niet deskundig (op diagnostiek en therapeutisch niveau), en zeker niet qua (het herkennen van) gedragsstoornissen, waar schijnaanpassingen aan de pleegsituatie er één van kan worden (PAS, loyaliteitsproblematiek, minderwaardigheidgevoelens). Uitstel leidt ook tot zogenaamde (schijn-)‘hechting’ aan het pleeggezin, waardoor BJZ kan gaan zeggen dat “het kind gehecht is en dus niet teruggeplaatst kan worden”.

Vreemde bewijslast:

De bewijslast is dus omgedraaid. Zelden vraagt een rechter om binnen een maand alsnog een (diagnostisch) rapport op tafel te leggen. En als er al een rapport komt via BJZ, is dat gebaseerd op half onderzoek, met sturende en gepolariseerde onderzoeksvragen van de gezinsvoogd, zonder instemming met de ouders die het kind kennen. Die ‘deskundigen’ zijn dan huiverig vanwege het juridisch proces dat OTS en UHP is, voor en aan het einde van dat jaar, en zullen zich dan beperken tot de wil van BJZ!

Ouders kunnen terecht zeer bezorgd worden door deze attitude van BJZ. . Ouders kunnen, zo voelen ze zich naar zeggen, kapotgemaakt worden. En dan zegt de gezinsvoogd: “Ziet u wel, rechter, de ouders zijn van de kaart”. Dat is verdraaiend omgekeerd bewijs.
(Er zijn ouder-organisaties. Het is belangrijk om daar tijdig naar te oriënteren en lid te worden.)

Het kan u, het gezin, ,onverwacht overkomen dat het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling of Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld) in BJZ/CJG of de Raad op de stoep staat wegens een melding tot onderzoek naar mogelijke kindermishandeling. (Het gaat niet om wat ouders denken maar om de suggestieve methode van ‘beschuldiging zoeken’ door de jeugdzorg). Het signaal kan van een school zijn, een arts, een buurtbewoner, die onderzoek geraden acht. Doch BJZ ziet een melding veelal als een feit. De rechter zal dan nauwelijks naar u als ouder luisteren, want weet u precies hoe het pedagogisch en ontwikkelings-psychologisch zit bij uw kind?
Kent u de smoesjes van BJZ? (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/de-lege-terminologie-van-jeugdzorg-deel.html , 3 delen met Opmerkingen). Zorg dat u als ouders tijdig voor een AMK-melding al een diagnostisch deskundige in de armen hebt genomen (dat kost tijd!), want naar lid 2 van artikel 3 (en 4) van het Uitvoeringsbesluit bij de Wjz heeft het kind dan recht op gezondheidszorg in plaats van laagwaardiger jeugdzorg. En gezondheidszorg (diagnostisch met evt. therapie daarop, lid 2) is beter dan het halfbakken indicatieve van jeugdzorg (lid 1), dat BJZ graag wegens het halen van bezettingsgraden e.d. in eigen hand wil houden door middel van dwangmaatregelen, die de schatkist nogal wat kosten.

Ouders dienen de wet te kennen. En als dat wat teveel is, zijn er ouderorganisaties. Maar dat kost tijd. En die heeft een ouder niet wanneer het AMK of BJZ of Raad op de stoep staat of zich aankondigt (er kan dan reeds politiebegeleiding bij komen).

Hoe de (bureaus) jeugdzorg werkt, is op internet te vinden, omdat advocaten, journalisten en ouders erover schrijven.
DWDD-voorbeeld aan eind (dropbox-versie);
Veel artikelen over ‘jeugdzorg’ en voorstellen incl. ‘Jeugdbeschermingsplan’, te Zoeken op: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ ;
daar rechts op de site staat ook de link naar Nico Mul’s link met tips en wetenswaardigheden, alsmede de link naar http://www.stichtingKOG.info (met tips en publicaties).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized